هر دو ویدیو  انتهایی را لطفا ببینید بسیار شگفت آور است.