فایل صوتی 1. دانلود قرائت سوره الفاتحه 

http://cld6.cdn.p30download.com/p30dl-audio/001.Fatehe_Mishary.alafasi.musshaf.mp3?1540536836باحجم827کیلوبایت
فایل صوتی 2. دانلود قرائت سوره البقره 

http://cld7.cdn.p30download.com/p30dl-audio/002.Baghare_Mishary.alafasi.musshaf.mp3?1540548891 باحجم 116مگابایت

فایل صوتی 3. دانلود قرائت سوره آل عمران 

http://cld7.cdn.p30download.com/p30dl-audio/003.Ale.emran_Mishary.alafasi.musshaf.mp3?1540554964باحجم 72مگابایت
فایل صوتی 4. دانلود قرائت سوره النساء 

http://cld7.cdn.p30download.com/p30dl-audio/004.Nesa_Mishary.alafasi.musshaf.mp3?1540555212باحجم 73مگابایت
فایل صوتی 5. دانلود قرائت سوره المائده 

http://cld6.cdn.p30download.com/p30dl-audio/005.Maede_Mishary.alafasi.musshaf.mp3?1540555360باحجم 58مگابایت
فایل صوتی 6. دانلود قرائت سوره الأنعام 

http://cld6.cdn.p30download.com/p30dl-audio/006.Anam_Mishary.alafasi.musshaf.mp3?1540565367باحجم 66مگابایت
فایل صوتی 7. دانلود قرائت سوره الأعراف  

http://cld7.cdn.p30download.com/p30dl-audio/007.Araf_Mishary.alafasi.musshaf.mp3?1540565543باحجم 76مگابایت
فایل صوتی 8. دانلود قرائت سوره الأنفال

http://cld6.cdn.p30download.com/p30dl-audio/008.Anfal_Mishary.alafasi.musshaf.mp3?1540565728باحجم 28مگابایت 
فایل صوتی 9. دانلود قرائت سوره التوبه 

http://cld6.cdn.p30download.com/p30dl-audio/009.Tobe_Mishary.alafasi.musshaf.mp3?1540565858باحجم 55مگابایت
فایل صوتی 10. دانلود قرائت سوره یونس 

http://cld7.cdn.p30download.com/p30dl-audio/010.Yunes_Mishary.alafasi.musshaf.mp3?1540565978باحجم 41مگابایت
فایل صوتی 11. دانلود قرائت سوره هود 

http://cld7.cdn.p30download.com/p30dl-audio/011.Hood_Mishary.alafasi.musshaf.mp3?1540566085باحجم 43مگابایت
فایل صوتی 12. دانلود قرائت سوره یوسف 

http://cld7.cdn.p30download.com/p30dl-audio/012.Yusof_Mishary.alafasi.musshaf.mp3?1540566198باحجم 38.5مگابایت
فایل صوتی 13. دانلود قرائت سوره الرعد 

http://cld7.cdn.p30download.com/p30dl-audio/013.Raad_Mishary.alafasi.musshaf.mp3?1540566424باحجم 19مگابایت
فایل صوتی 14. دانلود قرائت سوره إبراهیم

http://cld6.cdn.p30download.com/p30dl-audio/014.Ebrahim_Mishary.alafasi.musshaf.mp3?1540569280باحجم 19مگابایت 

فایل صوتی 15. دانلود قرائت سوره الحجر 

http://cld6.cdn.p30download.com/p30dl-audio/015.Hejr_Mishary.alafasi.musshaf.mp3?1540569498باحجم 14.5مگابایت
فایل صوتی 16. دانلود قرائت سوره النحل 

http://cld7.cdn.p30download.com/p30dl-audio/016.Nahl_Mishary.alafasi.musshaf.mp3?1540569607باحجم 39مگابایت
فایل صوتی 17. دانلود قرائت سوره الإسراء

http://cld7.cdn.p30download.com/p30dl-audio/017.Asra_Mishary.alafasi.musshaf.mp3?1540570010  باحجم 30مگابایت

فایل صوتی 18. دانلود قرائت سوره الکهف 

 http://cld7.cdn.p30download.com/p30dl-audio/018.Kahf_Mishary.alafasi.musshaf.mp3?1540569701باحجم 31مگابایت 

فایل صوتی 19. دانلود قرائت سوره مریم

 http://cld6.cdn.p30download.com/p30dl-audio/019.Maryam_Mishary.alafasi.musshaf.mp3?1540569777باحجم 19.6مگابایت
فایل صوتی 20. دانلود قرائت سوره طه 

http://cld7.cdn.p30download.com/p30dl-audio/020.Taha_Mishary.alafasi.musshaf.mp3?1540570792باحجم 25مگابایت
فایل صوتی 21. دانلود قرائت سوره الأنبیاء

http://cld7.cdn.p30download.com/p30dl-audio/021.Anbia_Mishary.alafasi.musshaf.mp3?1540570987باحجم 24مگابایت 
فایل صوتی 22. دانلود قرائت سوره الحج

http://cld7.cdn.p30download.com/p30dl-audio/022.Haj_Mishary.alafasi.musshaf.mp3?1540571213باحجم 27مگابایت
فایل صوتی 23. دانلود قرائت سوره المؤمنون

http://cld7.cdn.p30download.com/p30dl-audio/023.Momenun_Mishary.alafasi.musshaf.mp3?1540571308باحجم 23مگابایت 
فایل صوتی 24. دانلود قرائت سوره النور 

http://cld6.cdn.p30download.com/p30dl-audio/024.Noor_Mishary.alafasi.musshaf.mp3?1540571560باحجم 28مگابایت

فایل صوتی 25. دانلود قرائت سوره الفرقان

http://cld6.cdn.p30download.com/p30dl-audio/025.Forghan_Mishary.alafasi.musshaf.mp3?1540571368باحجم 27مگابایت

فایل صوتی 26. دانلود قرائت سوره الشعراء 

http://cld6.cdn.p30download.com/p30dl-audio/026.Shoara_Mishary.alafasi.musshaf.mp3?1540571698باحجم 28مگابایت
فایل صوتی 27. دانلود قرائت سوره النمل 

http://cld6.cdn.p30download.com/p30dl-audio/027.Naml_Mishary.alafasi.musshaf.mp3?1540571791باحجم 24مگابایت
فایل صوتی 28. دانلود قرائت سوره القصص

http://cld6.cdn.p30download.com/p30dl-audio/028.Ghesas_Mishary.alafasi.musshaf.mp3?1540571853باحجم 29مگابایت 
فایل صوتی 29. دانلود قرائت سوره العنکبوت

http://cld6.cdn.p30download.com/p30dl-audio/029.Ankaboot_Mishary.alafasi.musshaf.mp3?1540571937باحجم 19.6مگابایت 
فایل صوتی 30. دانلود قرائت سوره الروم 

http://cld6.cdn.p30download.com/p30dl-audio/030.Room_Mishary.alafasi.musshaf.mp3?1540580720باحجم 18مگابایت
فایل صوتی 31. دانلود قرائت سوره لقمان 

http://cld6.cdn.p30download.com/p30dl-audio/031.Loghman_Mishary.alafasi.musshaf.mp3?1540580948باحجم 11مگابایت

فایل صوتی 32. دانلود قرائت سوره السجده

http://cld6.cdn.p30download.com/p30dl-audio/032.Sajdeh_Mishary.alafasi.musshaf.mp3?1540581060باحجم 8مگابایت 
فایل صوتی 33. دانلود قرائت سوره الأحزاب

http://cld6.cdn.p30download.com/p30dl-audio/033.Ahzab_Mishary.alafasi.musshaf.mp3?1540581179باحجم 27مگابایت 
فایل صوتی 34. دانلود قرائت سوره سبأ 

http://cld7.cdn.p30download.com/p30dl-audio/034.Saba_Mishary.alafasi.musshaf.mp3?1540581296باحجم 17مگابایت
فایل صوتی 35. دانلود قرائت سوره فاطر 

http://cld6.cdn.p30download.com/p30dl-audio/035.Fater_Mishary.alafasi.musshaf.mp3?1540581422باحجم 16مگابایت
فایل صوتی 36. دانلود قرائت سوره یس 

http://cld7.cdn.p30download.com/p30dl-audio/036.Yasin_Mishary.alafasi.musshaf.mp3?1540581489باحجم 16مگابایت
فایل صوتی 37. دانلود قرائت سوره الصافات

http://cld7.cdn.p30download.com/p30dl-audio/037.Saffat_Mishary.alafasi.musshaf.mp3?1540581638باحجم 22مگابایت 
فایل صوتی 38. دانلود قرائت سوره ص 

http://cld7.cdn.p30download.com/p30dl-audio/038.Sad_Mishary.alafasi.musshaf.mp3?1540582027باحجم 16مگابایت
فایل صوتی 39. دانلود قرائت سوره الزمر

http://cld7.cdn.p30download.com/p30dl-audio/039.Zomar_Mishary.alafasi.musshaf.mp3?1540582251باحجم 25مگابایت 
فایل صوتی 40. دانلود قرائت سوره غافر 

http://cld6.cdn.p30download.com/p30dl-audio/040.Ghafer_Mishary.alafasi.musshaf.mp3?1540582322باحجم 24مگابایت
فایل صوتی 41. دانلود قرائت سوره فصلت 

http://cld6.cdn.p30download.com/p30dl-audio/041.Fosselat_Mishary.alafasi.musshaf.mp3?1540582398باحجم 18مگابایت
فایل صوتی 42. دانلود قرائت سوره الشورى

http://cld6.cdn.p30download.com/p30dl-audio/042.Shora_Mishary.alafasi.musshaf.mp3?1540582527باحجم 18مگابایت 
فایل صوتی 43. دانلود قرائت سوره الزخرف 

http://cld6.cdn.p30download.com/p30dl-audio/043.Zokhrof_Mishary.alafasi.musshaf.mp3?1540582607باحجم 19مگابایت

فایل صوتی 44. دانلود قرائت سوره الدخان

http://cld6.cdn.p30download.com/p30dl-audio/044.Dokhan_Mishary.alafasi.musshaf.mp3?1540582669باحجم 9مگابایت 
فایل صوتی 45. دانلود قرائت سوره الجاثیه 

http://cld6.cdn.p30download.com/p30dl-audio/045.Jasiah_Mishary.alafasi.musshaf.mp3?1540646330باحجم 10مگابایت
فایل صوتی 46. دانلود قرائت سوره الأحقاف

http://cld6.cdn.p30download.com/p30dl-audio/046.Ahghaf_Mishary.alafasi.musshaf.mp3?1540646362باحجم 14.6مگابایت 
فایل صوتی 47. دانلود قرائت سوره محمد 

http://cld6.cdn.p30download.com/p30dl-audio/047.Mohammad_Mishary.alafasi.musshaf.mp3?1540646394باحجم 11مگابایت
فایل صوتی 48. دانلود قرائت سوره الفتح 

 http://cld6.cdn.p30download.com/p30dl-audio/048.Fath_Mishary.alafasi.musshaf.mp3?1540646679باحجم 11مگابایت
فایل صوتی 49. دانلود قرائت سوره الحجرا 

 http://cld6.cdn.p30download.com/p30dl-audio/049.Hojorat_Mishary.alafasi.musshaf.mp3?1540646690 باحجم 8مگابایت
فایل صوتی 50. دانلود قرائت سوره ق 

 http://cld6.cdn.p30download.com/p30dl-audio/050.Ghaf_Mishary.alafasi.musshaf.mp3?1540646698باحجم 8.6مگابایت
فایل صوتی 51. دانلود قرائت سوره الذاریات 

http://cld6.cdn.p30download.com/p30dl-audio/051.Zaryat_Mishary.alafasi.musshaf.mp3?1540646704باحجم 8مگابایت
فایل صوتی 52. دانلود قرائت سوره الطور 

http://cld6.cdn.p30download.com/p30dl-audio/052.Tur_Mishary.alafasi.musshaf.mp3?1540646711باحجم 7مگابایت
فایل صوتی 53. دانلود قرائت سوره النجم 

http://cld7.cdn.p30download.com/p30dl-audio/053.Najm_Mishary.alafasi.musshaf.mp3?1540646717باحجم7مگابایت
فایل صوتی 54. دانلود قرائت سوره القمر

http://cld7.cdn.p30download.com/p30dl-audio/054.Ghamar_Mishary.alafasi.musshaf.mp3?1540646723باحجم 7مگابایت 
فایل صوتی 55. دانلود قرائت سوره الرحمن

http://cld6.cdn.p30download.com/p30dl-audio/055.Arrahman_Mishary.alafasi.musshaf.mp3?1540646730باحجم 10مگابایت 

فایل صوتی 56. دانلود قرائت سوره الواقعه 

http://cld6.cdn.p30download.com/p30dl-audio/056.Vaghee_Mishary.alafasi.musshaf.mp3?1540647295باحجم 11مگابایت
فایل صوتی 57. دانلود قرائت سوره الحدید 

http://cld7.cdn.p30download.com/p30dl-audio/057.Hadid_Mishary.alafasi.musshaf.mp3?1540647302باحجم 12.6مگابایت
فایل صوتی 58. دانلود قرائت سوره المجادله 

http://cld7.cdn.p30download.com/p30dl-audio/058.Mojadelah_Mishary.alafasi.musshaf.mp3?1540647334باحجم 9مگابایت
فایل صوتی 59. دانلود قرائت سوره الحشر

http://cld6.cdn.p30download.com/p30dl-audio/059.Hashr_Mishary.alafasi.musshaf.mp3?1540651190باحجم 9.6مگابایت
فایل صوتی 60. دانلود قرائت سوره الممتحنه 

http://cld6.cdn.p30download.com/p30dl-audio/060.Momtahene_Mishary.alafasi.musshaf.mp3?1540651196باحجم 7مگابایت
فایل صوتی 61. دانلود قرائت سوره الصف 

http://cld7.cdn.p30download.com/p30dl-audio/061.Saf_Mishary.alafasi.musshaf.mp3?1540651200باحجم 4.5مگابایت
فایل صوتی 62. دانلود قرائت سوره الجمعه

http://cld6.cdn.p30download.com/p30dl-audio/062.Jome_Mishary.alafasi.musshaf.mp3?1540651211باحجم 3مگابایت 
فایل صوتی 63. دانلود قرائت سوره المنافقون 

http://cld6.cdn.p30download.com/p30dl-audio/063.Monafeghun_Mishary.alafasi.musshaf.mp3?1540651216باحجم 4مگابایت
فایل صوتی 64. دانلود قرائت سوره التغابن 

http://cld7.cdn.p30download.com/p30dl-audio/064.Taghabon_Mishary.alafasi.musshaf.mp3?1540651221باحجم 5مگابایت
فایل صوتی 65. دانلود قرائت سوره الطلاق

http://cld6.cdn.p30download.com/p30dl-audio/065.Talagh_Mishary.alafasi.musshaf.mp3?1540651228باحجم 5.5مگابایت 
فایل صوتی 66. دانلود قرائت سوره التحریم

http://cld7.cdn.p30download.com/p30dl-audio/066.Tahrim_Mishary.alafasi.musshaf.mp3?1540651232باحجم 6مگابایت 
فایل صوتی 67. دانلود قرائت سوره الملک 

http://cld6.cdn.p30download.com/p30dl-audio/067.Molk_Mishary.alafasi.musshaf.mp3?1540651236باحجم 7مگابایت

فایل صوتی 68. دانلود قرائت سوره القلم 

http://cld7.cdn.p30download.com/p30dl-audio/068.Ghalam_Mishary.alafasi.musshaf.mp3?1540651240باحجم 6مگابایت
فایل صوتی 69. دانلود قرائت سوره الحاقه

http://cld7.cdn.p30download.com/p30dl-audio/069.Haghah_Mishary.alafasi.musshaf.mp3?1540651244باحجم 116مگابایت 
فایل صوتی 70. دانلود قرائت سوره المعارج 

http://cld7.cdn.p30download.com/p30dl-audio/070.Maarej_Mishary.alafasi.musshaf.mp3?1540651248باحجم 5مگابایت
فایل صوتی 71. دانلود قرائت سوره نوح 

http://cld6.cdn.p30download.com/p30dl-audio/071.Nuh_Mishary.alafasi.musshaf.mp3?1540651253باحجم 4.5مگابایت
فایل صوتی 72. دانلود قرائت سوره الجن

http://cld6.cdn.p30download.com/p30dl-audio/072.Jen_Mishary.alafasi.musshaf.mp3?1540651258باحجم 5مگابایت 
فایل صوتی 73. دانلود قرائت سوره المزمل

http://cld6.cdn.p30download.com/p30dl-audio/073.Mozammel_Mishary.alafasi.musshaf.mp3?1540651264باحجم 4مگابایت 
فایل صوتی 74. دانلود قرائت سوره المدثر 

http://cld7.cdn.p30download.com/p30dl-audio/074.Moddaser_Mishary.alafasi.musshaf.mp3?1540653699باحجم 5مگابایت
فایل صوتی 75. دانلود قرائت سوره القیامه 

http://cld6.cdn.p30download.com/p30dl-audio/075.Ghyamat_Mishary.alafasi.musshaf.mp3?1540652581باحجم 3مگابایت
فایل صوتی 76. دانلود قرائت سوره الإنسان

http://cld6.cdn.p30download.com/p30dl-audio/076.Ensan_Mishary.alafasi.musshaf.mp3?1540652584باحجم 5مگابایت 
فایل صوتی 77. دانلود قرائت سوره المرسلات 

http://cld6.cdn.p30download.com/p30dl-audio/077.Morsalat_Mishary.alafasi.musshaf.mp3?1540652587باحجم 4.6مگابایت
فایل صوتی 78. دانلود قرائت سوره النبأ 

http://cld7.cdn.p30download.com/p30dl-audio/078.Naba_Mishary.alafasi.musshaf.mp3?1540652590باحجم 4.5مگابایت
فایل صوتی 79. دانلود قرائت سوره النازعات

http://cld6.cdn.p30download.com/p30dl-audio/079.Nazeat_Mishary.alafasi.musshaf.mp3?1540652593باحجم 4مگابایت 
فایل صوتی 80. دانلود قرائت سوره عبس 

http://cld7.cdn.p30download.com/p30dl-audio/080.Abas_Mishary.alafasi.musshaf.mp3?1540652597باحجم 3مگابایت
فایل صوتی 81. دانلود قرائت سوره التکویر 

http://cld6.cdn.p30download.com/p30dl-audio/081.Takvir_Mishary.alafasi.musshaf.mp3?1540652599باحجم 2.4مگابایت
فایل صوتی 82. دانلود قرائت سوره الإنفطار 

http://cld7.cdn.p30download.com/p30dl-audio/082.Enfetar_Mishary.alafasi.musshaf.mp3?1540652602باحجم 2مگابایت
فایل صوتی 83. دانلود قرائت سوره المطففین

 http://cld6.cdn.p30download.com/p30dl-audio/083.Motaffefin_Mishary.alafasi.musshaf.mp3?1540652613باحجم 4.7مگابایت 

فایل صوتی 84. دانلود قرائت سوره الإنشقاق 

http://cld6.cdn.p30download.com/p30dl-audio/084.Ensheghagh_Mishary.alafasi.musshaf.mp3?1540652613باحجم 2.5مگابایت
فایل صوتی 85. دانلود قرائت سوره البروج 

http://cld7.cdn.p30download.com/p30dl-audio/085.Boruj_Mishary.alafasi.musshaf.mp3?1540653416باحجم 3مگابایت
فایل صوتی 86. دانلود قرائت سوره الطارق 

http://cld6.cdn.p30download.com/p30dl-audio/086.Taregh_Mishary.alafasi.musshaf.mp3?1540652640باحجم 1.5مگابایت
فایل صوتی 87. دانلود قرائت سوره الأعلى 

http://cld6.cdn.p30download.com/p30dl-audio/087.Ala_Mishary.alafasi.musshaf.mp3?1540652647باحجم 1.7مگابایت
فایل صوتی 88. دانلود قرائت سوره الغاشیه 

http://cld7.cdn.p30download.com/p30dl-audio/088.Ghashyah_Mishary.alafasi.musshaf.mp3?1540652652باحجم 2مگابایت
فایل صوتی 89. دانلود قرائت سوره الفجر 

http://cld6.cdn.p30download.com/p30dl-audio/089.Fajr_Mishary.alafasi.musshaf.mp3?1540652658باحجم 3مگابایت
فایل صوتی 90. دانلود قرائت سوره البلد 

http://cld7.cdn.p30download.com/p30dl-audio/090.Balad_Mishary.alafasi.musshaf.mp3?1540652663باحجم 1.8مگابایت
فایل صوتی 91. دانلود قرائت سوره الشمس 

http://cld7.cdn.p30download.com/p30dl-audio/091.Shams_Mishary.alafasi.musshaf.mp3?1540653708باحجم 1.3مگابایت
فایل صوتی 92. دانلود قرائت سوره اللیل 

http://cld7.cdn.p30download.com/p30dl-audio/092.Layl_Mishary.alafasi.musshaf.mp3?1540653713باحجم 1.7مگابایت
فایل صوتی 93. دانلود قرائت سوره الضحى 

http://cld6.cdn.p30download.com/p30dl-audio/093.Zoha_Mishary.alafasi.musshaf.mp3?1540661449 باحجم 1مگابایت
فایل صوتی 94. دانلود قرائت سوره الشرح 

http://cld6.cdn.p30download.com/p30dl-audio/094.Sharh_Mishary.alafasi.musshaf.mp3?1540653721باحجم 700کیلوبایت
فایل صوتی 95. دانلود قرائت سوره التین

http://cld6.cdn.p30download.com/p30dl-audio/095.Tin_Mishary.alafasi.musshaf.mp3?1540653726باحجم 1مگابایت 
فایل صوتی 96. دانلود قرائت سوره العلق 

http://cld6.cdn.p30download.com/p30dl-audio/096.Alagh_Mishary.alafasi.musshaf.mp3?1540653729باحجم 1.5مگابایت
فایل صوتی 97. دانلود قرائت سوره القدر 

http://cld7.cdn.p30download.com/p30dl-audio/097.Ghadr_Mishary.alafasi.musshaf.mp3?1540653733باحجم 720کیلوبایت
فایل صوتی 98. دانلود قرائت سوره البینه 

http://cld6.cdn.p30download.com/p30dl-audio/098.Bayyenah_Mishary.alafasi.musshaf.mp3?1540653737باحجم 1.9مگابایت
فایل صوتی 99. دانلود قرائت سوره الزلزله 

http://cld7.cdn.p30download.com/p30dl-audio/099.Zalzalah_Mishary.alafasi.musshaf.mp3?1540653741باحجم 1مگابایت
فایل صوتی 100. دانلود قرائت سوره العادیات 

http://cld7.cdn.p30download.com/p30dl-audio/100.Adyat_Mishary.alafasi.musshaf.mp3?1540653764باحجم 1مگابایت
فایل صوتی 101. دانلود قرائت سوره القارعه 

http://cld7.cdn.p30download.com/p30dl-audio/101.Gharea_Mishary.alafasi.musshaf.mp3?1540653771باحجم 1مگابایت
فایل صوتی 102. دانلود قرائت سوره التکاثر 

http://cld7.cdn.p30download.com/p30dl-audio/102.Takasor_Mishary.alafasi.musshaf.mp3?1540653776باحجم 1مگابایت
فایل صوتی 103. دانلود قرائت سوره العصر 

http://cld6.cdn.p30download.com/p30dl-audio/103.Asr_Mishary.alafasi.musshaf.mp3?1540653790باحجم 440کیلوبایت
فایل صوتی 104. دانلود قرائت سوره الهمزه 

http://cld7.cdn.p30download.com/p30dl-audio/104.Homazah_Mishary.alafasi.musshaf.mp3?1540653805باحجم 922کیلوبایت
فایل صوتی 105. دانلود قرائت سوره الفیل 

http://cld7.cdn.p30download.com/p30dl-audio/105.Fil_Mishary.alafasi.musshaf.mp3?1540653809باحجم 777کیلوبایت
فایل صوتی 106. دانلود قرائت سوره قریش 

http://cld6.cdn.p30download.com/p30dl-audio/106.Ghoraysh_Mishary.alafasi.musshaf.mp3?1540653813باحجم 680کیلوبایت
فایل صوتی 107. دانلود قرائت سوره الماعون 

http://cld6.cdn.p30download.com/p30dl-audio/107.Maun_Mishary.alafasi.musshaf.mp3?1540660133باحجم 915کیلوبایت
فایل صوتی 108. دانلود قرائت سوره الکوثر 

http://cld7.cdn.p30download.com/p30dl-audio/108.Kosar_Mishary.alafasi.musshaf.mp3?1540660136باحجم 400کیلوبایت
فایل صوتی 109. دانلود قرائت سوره الکافرون 

http://cld7.cdn.p30download.com/p30dl-audio/109.Kaferun_Mishary.alafasi.musshaf.mp3?1540660697باحجم 860کیلوبایت
فایل صوتی 110. دانلود قرائت سوره النصر 

http://cld6.cdn.p30download.com/p30dl-audio/110.Nasr_Mishary.alafasi.musshaf.mp3?1540660141باحجم 560کیلوبایت
فایل صوتی 111. دانلود قرائت سوره المسد

http://cld7.cdn.p30download.com/p30dl-audio/111.Masad_Mishary.alafasi.musshaf.mp3?1540660144باحجم 565کیلوبایت
فایل صوتی 112. دانلود قرائت سوره الإخلاص

http://cld7.cdn.p30download.com/p30dl-audio/112.Ekhlas_Mishary.alafasi.musshaf.mp3?1540660147باحجم 355کیلوبایت 
فایل صوتی 113. دانلود قرائت سوره الفلق 

http://cld6.cdn.p30download.com/p30dl-audio/113.Falagh_Mishary.alafasi.musshaf.mp3?1540660151باحجم 532کیلوبایت
فایل صوتی 114. دانلود قرائت سوره الناس

http://cld6.cdn.p30download.com/p30dl-audio/114.Nas_Mishary.alafasi.musshaf.mp3?1540660155باحجم 797کیلوبایت

منبع پی سی دانلود درصورت رمز خواستن www.p30download.com