چگونه شیخ حسنعلی نخودکی (ره)به این مقام رسید؟(آیت الله فاطمی نیا)